اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
سید علی  حیدری امیرخیزی رئیس اداری و مالی 044-32259590-1 17
شاهین شیرینی معاون اداری و مالی 044-32259590-1 13
سعید ارسخانی کارپرداز 044-32259590-1 17
صابر فدائی شیراز کارپرداز 044-32259590-1 17
پرستو  خرازی مسئول دفتر ریاست 044-32259090-1 11
مجتبی اسماعیلی کارشناس مسئول انفورماتیک 044-32377781-3 106
یعقوب  قیاسی معاون دانشجویی و فرهنگی 044-33369686
سمیه   عبدی کارشناس دانشجویی و فرهنگی 044-32377781-3 103
پیمان حسینی فر مسئول دانشکده فنی و مهندسی 044-33369687
دکتر حجت قلیزاده معاون آموزشی و پژوهشی 044-32259590-1 22
هادی نیکزاد کارشناس مسئول دانشکده فنی و مهندسی 044-32377781 1
حسین گل صنملو کارشناس مسئول توسعه و جذب 044-32259590 18

2