هیأت رئیسه

هیأت رئيسه دانشگاه مركب است از رئيس و معاونان دانشگاه، معاونان به تناسب حجم كار و گستردگي دانشگاه تعيين مي شوند و تعداد آن ها حداكثر 7 نفر خواهد بود، بعضي از معاونت ها را مي­توان در هم ادغام كرد.


اهم وظايف واختيارات هيأت رئيسه دانشگاه:
  • فراهم كردن زمینه هاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادرشده ازسوي وزارت؛
  • پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداری لازم براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيأت امناء از طريق رئيس دانشگاه؛
  • بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه و نظارت برعملكرد واحدهاي دانشگاه؛
  • فراهم كردن زمينه مردمی كردن دانشگاه و كمك به خودكفايی دانشگاه و واحدهاي وابسته؛
  • ايجاد هماهنگی لازم بين حوزه های مختلف معاونت ها؛
  • بررسي آيين نامه هاي اداري ومالي و معاملاتي دانشگاه براي طرح در هيأت امناء و تهيه پيشنهادها، طرح ها و برنامه هايي كه بايد در دستوركار هيأت امناء قرارگيرد؛
  • پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هيات امناء از طريق رئيس دانشگاه؛