تشویقات

براساس مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه مقالات ارائه شده و چاپ شده در کنفرانس ها، همایش ها و مجلات با نام دانشگاه آفاق که آدرس آنها به شرح زیر قید شده باشد ، مورد تشویق مادی قرار می گیرند:

آدرس مقالات فارسی: موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران

آدرس مقالات انگلیسی: Afagh Higher Education Institute, Urmia, Iran

 

ردیف

مجله، کنفرانس، همایش

مبلغ تشویقی(ریال)

1

پوستر همایش های معتبر داخلی در لیست ISC

1100000

2

پوستر همایش های معتبر خارجی در لیست ISC

3300000

3

همایش شفاهی معتبر داخلی در لیست ISC

2200000

4

همایش شفاهی معتبر خارجی در لیست ISC

6600000

5

مجلات ISI در لیست JCR

11000000


تقویم