آيين‌نامه ها و فرمها

آئین نامه ها:


آئین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزشی

آيين‌نامه شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي

آیین نامه تأسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

آیین نامه  و دستورالعملهای جشنواره

آيين نامه كانون هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

آيين نامه نشریات

آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري

آيين نامه تشکيل بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور

اساسنامه انجمنهای ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

آیین نامه تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویی

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعاليت نشریات دانشگاهی

دستورالعمل اجرايي آيين نامه تشکل هاي اسلامي دانشگاهیان

شیوه نامه استاد مشاور انجمنهاي علمي پژوهشي دانشجويي

آیین نامه شورای صنفی  دانشجویان


فرم ها:


درخواست مجوز اردوی دانشجویی

عنوان برنامه های پیشنهادی تشکل ها، کانون ها و انجمن های علمی دانشگاه آفاق

فرم ارایه برنامه به شورای فرهنگی دانشگاه

فرم درخواست برگزاری مراسم دانشجویی

فرم ارزیابی اردوي دانشجویی فرهنگی

لیست شرکت کنندگان در اردوي دانشجویی


 

تقویم