گیاهپزشکی و فراورده های آن

رشته تحصیلی

چارت دروس

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای بعد از 96   
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته
گیاهان دارویی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودیهای بعد از 97   

تقویم