کامپیوتر و ITرشته تحصیلی چارت دروس
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی کامپیوتر- مقطع کارشناسی پیوسته
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

گروه آموزشی

طرح درسی

گروه کامپیوتر
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
تقویم