تركيب اعضاء
 تركيب اعضاء:

1-     دکتر رسول پیرمحمدی ................................. رئیس شورا

2-    مهندس حجت قلیزاده .............................. نائب رئیس

3-    مهندس یعقوب قیاسی  ..................................... دبیر

4-    دکتر کریم سعید شعبانلو ...................................  مشاوره دانشگاه

5-    دکتر صادق محمدی خواه - دکتر علیرضا محمدی - دکتر پریناز اسکندریان ...........  اعضای هیات علمی شورا           تقویم