معرفی

دانشجویان متقاضی خوابگاه با مراجعه به امور دانشجویی می­توانند معرفی نامه جهت اسکان در خوابگاه های خودگردان طرف قرارداد با دانشگاه را دریافت نمایند و با حضور در خوابگاه از امکانات آن استفاده نمایند.


                               امور خوابگاهها

مسئول امور خوابگاه ها

 سمیه عبدی


شماره تماسها:


 044-2377783 داخلی 103

 

تقویم