گروه حسابداری

**معرفی رشته حسابداری**

هدف این برنامه آموزش و تربیت افرادی است که گس از گذراندن دوره توانای لازم را برای احراز مشاغلی در زمینه حسابداری را خواهد داشت و قسمتی از نیازهای کشور تأمین می گردد.

اهمیت و ضرورت

با توجه به نیاز صنایع و شرکتها به مشاغلی در زمینه حسابداری، تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص احساس می شود.