گروه علوم تربیتی و روانشناسی

**معرفی رشته روانشناسی**

تعریف و هدف:

روانشناسی علمی است به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل رفتارها و فرایندهای ذهنی انسان به عنوان مخلوقی الهی در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی با استفاده از منابع و روش های تجربی، عقلی و وحیانی می پردازد.

هدف کلی:

هدف از این دوره، یادگیری مبانی و مفاهیم روانشناسی در حوزه های مختلف اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی، روش شناختی، شخصیت، شناختی و فیزیولوژیک با توجه به فرهنگ بومی و دینی کشور به منظور توانمندسازی دانشجو در جنبه های دانشی، بینشی و توانشی و کاربرد آنها در زندگی فردی و اجتماعی است.

اهداف جزئی:

فراگیری مفاهیم و مبانی اساسی روانشناسی در حوزه های مختلف از جمله اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی، روش شناختی، شخصیت، شناختی و فیزیولوژیک

آشنایی با نظریه های و رویکردهای متفاوت در روانشناسی و مقایسه آنها با یکدیگر

آشنایی با رشته ها، گرایش ها و زمینه های مختلف علوم روان شناختی و حرفه های مربوطه

آشنایی دانشجویان با آموزه های اسلامی و فرهنگ بومی در حوزه روانشناسی

آشنایی و کسب مهارت در به کارگیری آزمون های روان شناختی

آشنایی و کسب مهارت برای مداخله در کاهش آسیب های روانی، اجتماعی و اخلاقی و ... .
**معرفی رشته علوم تربیتی**


درباره تربیت تعاریف فراوانی ارائه کرده اند. برخی آن را شکوفا کردن استعدادهای آدمی دانسته اند. اما درباره علوم تربیتی می توان گفت که مجموعه ای از علوم است که از طریق شناخت و استفاده دقیق از آن ها می توان به رموز شناخت استعدادها و هدایت استعداد ها پی برده و مسیر تعالی و سعادت انسان را هموار نمود. به نحوی که اگر متربی آزادانه و با اراده خویش در این مسیر گام نهد، و به دعوت مربی لبیک گوید، به سعادت دنیوی و اخروی و به تعبیر قرآن به حیات طیبه دست یابد.

هدف از دوره کارشناسی علوم تربیتی، یادگیری و کسب مهارت در قلمرو علوم تربیتی و «زمینه های چهارگانه» آن است (که البته هر دانشجو می تواند به فراخور انگیزه و علاقه خود، یکی از «چهار زمینه» مطرح شده را انتخاب نماید که دانشگاه محل تحصیل وی امکان ارائه آن را داشته باشد) به نحوی که به توانمندی دانشجو در حیطه های دانشی ،1بینشی ،2و توانشی 3و کاربرد آن ها در زندگی فردی واجتماعی منجر بشود.

طول دوره کارشناسی علوم تربیتی چهار سال است. تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی  14۰واحد به شرح ذیل می باشد.نظام آموزشی واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در طی مدت حداکثر هشت نیمسال تحصیلی ارائه می گردد. طول هر نیمسال تحصیلی  1۶هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد درسی یک ساعت در هفته می باشد.

واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی 140 واحد به شرح ذیل می باشد:

- دروس پایه: 20واحد

- دروس اصلی: ۷۰ واحد

- دروس تخصصی: 18 واحد

- دروس اختیاری: 10 واحد

- دروس عمومی: 22واحد