معرفی مدیران گروه

 

نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر عباس مکرم

سمت: مدیر گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدرک تحصیلی: دکتری بیماری شناسی گیاهی -  نماتد شناسی گیاهی

آدرس ایمیل:

a.mokaram@afagh.ac.ir

 

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر عباس مکرم

سمت: مدیر گروه گیاهپزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری بیماری شناسی گیاهی -  نماتد شناسی گیاهی

آدرس ایمیل:

a.mokaram@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.


نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر فرزین اصغری ثنا

سمت: مدیر گروه میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری نانو فناوری پزشکی

آدرس ایمیل: f.asgharisana@afagh.ac.ir


برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.