معرفی مدیران گروه

دکتر پریناز اسکندریان
مدیر گروه کامپیوتر و IT
مهندس امیرضیاء صابونچی
مدیر گروه معماری و شهرسازی
دکتر علیرضا محمدی
مدیر گروه عمران و نقشه برداری
دکتر محسن حسن بابایی نوزادیان
مدیر گروه برق و الکترونیک