واحدهای زیرمجموعه معاونت

1. امور دانشجویی

 • امور خوابگاه ها
 • امور وام و رفاه
 • امور تغذیه
 • امور تربیت بدنی
 • کمیسیون مواردخاص
 • شورای انضباطی

2. امور فرهنگی

 • امور فوق برنامه
 • مرکز مشاوره
 • واحد نشریات
 • انجمن علمی
 • کانون های فرهنگی

 

تقویم