شورای بررسی موارد خاص استانی

ارسال پرونده ها به شورای موارد خاص استاني:

مواردی را که از اختیارات شورا بررسی موارد خاص دانشگاه نمی باشد و شورای دانشگاه تشخیص می دهد تا در شورای بررسی موارد خاص استاني رسیدگی گردد، پرونده وضعیت تحصیلی دانشجو و فرم خلاصه وضعيت تحصيلي به همراه سایر مدارک به امضاء معاون دانشجويي و دبير شورا به استان ارسال مي گردد.

آراء شورای استاني بررسی موارد خاص برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی لازم الاجراست.


نحوه ارجاع پرونده ها به شورا :
از طریق تقاضای  دانشجو در سامانه سجاد (به صورت اینترنتی)

دانلود: آیین نامه شورای موارد خاص استانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تقویم