کارکنان


 

نام  و نام خانوادگی:خانم سمیه عبدی نصرتی

ساکن:  شهر ارومیه

سمت: کارشناس دانشجویی و فرهنگی

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی

محل خدمت: دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

 


تقویم