تماس با ما

***کارکنان دانشجویی و فرهنگی***

 

اشخاص

سمت

کد داخلی

شماره تماس مؤسسه

آقای یعقوب قیاسی

معاون دانشجویی و فرهنگی

15

044-32259590-1

خانم سمیه عبدی

کارشناس دانشجویی و فرهنگی

103

044-32377781-3

 

 

تقویم