مسئول ساختمان

آقای صداقت لطفی
مسئول حراست فیزیکی
آقای رضا باقرنیا
مسئول حراست فیزیکی
آقای رضا طالب پور
مسئول حراست فیزیکی
آقای شهرام داراب
مسئول حراست فیزیکی