معاونت اداری و مالی

آقای دکتر شاهین شیرینی
معاون اداری و مالی

برای دریافت رزومه کامل اینجارا کلیک فرمائید

 • متولد: 1366 شهرستان ماکو
 • سمت: معاون اداری و مالی
 • سوابق تحصیلی:
  کارشناسی: حسابداری از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه در سال1388
  کارشناسی ارشد: حسابداری از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه در سال 1391
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
  تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام با تاثیر متغیر میانجی نااطمینانی اطلاعات (بررسی نااطمینانی اطلاعات برای اولین بار در ایران انجام پذیرفت) با نمره 18.80

شرح وظایف:


 • همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه
 • رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سریع و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بین واحدهای دانشگاه با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها
 • نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل.
 • اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشگاه در چهارچوب قوانین و مقررات جاری
 • استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن
 • برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با وزارتخانه متبوع و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارتباط با هماهنگی مسائل اداری و مالی دانشگاه
 • اداره امور رفاهی کارکنان دانشگاه و ایجاد امکانات لازم در آن مورد همکاری و مشارکت با دفتر برنامه و بودجه و طرح در برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های اداری و مالی دانشگاه
 • نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشگاه و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی
 • نظارت بر تدارکات و تأمین به موقع لوازم، وسائل و تجهیزات واحدهای مختلف دانشگاه
 • نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی، فنی و تأسیساتی و تعمیراتی، تزئینی و بهداشتی محیط دانشگاه
 • نظارت بر انجام کلیه امور حقوقی دانشگاه، جهت استیفای حقوق دانشگاه در مراجع ذیصلاح
 • ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی لازم در زمینه وظایف مربوطه به مقامات و مراجع ذیربط دانشگاه
 • شرکت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری و مالی به منظور هماهنگی امور مذکور با دیگر فعالیتهای دانشگاه
 • پیشنهاد نصب و عزل مدیران و سرپرستان واحدهای تابعه به ریاست دانشگاه