خدمات اداری

خدمت پاره وقت

با توجه به درخواست ادامه تحصیل کارکنان شاغل موسسه در دانشگاههای سراسری، آزاد، پیام نور و علمی و کاربردی و ... با ادامه فعالیت متقاضی بصورت پاره وقت موافقت خواهد شد.

شرايط تغيير پست هاي سازماني

  • پيشنهادرئيس واحد شاغل
  • موافقت رئيس واحد پست سازماني مورد نظر.
  • وجود پست بلا تصدي با تآييد دفتر طرح و برنامه.
  • دارا بودن شرايط احراز پست از لحاظ مقطع و رشته تحصيلي.

  استحقاقي:

به ازاء هر ۸ ساعت مرخصي ساعتي يك روز مرخصي روزانه كسر مي شود.
مرخصي هاي ساعتي بيش از 3/1 کارکرد روزانه در روز به عنوان مرخصي روزانه تلقي خواهد شد.
ميزان مجاز استفاده  در هر سال از مرخصي روزانهبرای هر کارمند که قرارداد یکساله دارد حداكثر 30 روز می باشد.

  استعلاجي:

هر گاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاهترين مدت ممكن به همراه گواهی پزشکی به حوزه امور اداری اطلاع دهد.
  مرخصي بدون حقوق:

 مرخصي بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمايشي و فقط در موارد ذيل ممكن خواهد بود:
۱- مستخدم استحقاق مرخصي نداشته باشد و احتياجش به استفاده از مرخصي مسلم شود.
۲- مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك لازم را ارائه نمايد.
۳- مستخدم ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت كند.
۴- مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي به سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاء به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او صعب العلاج تشخيص داده نشود.
۵- روزهاي تعطيل كه طي مدت مرخصي واقع است جزو مرخصي محسوب مي شود.

  غيبت:

عدم حضور مستخدم در پست خود كه مدت آن از ۳ روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه در ذيل آمده باشد موجه شناخته مي شود:
۱- بيماري او
۲- صدمات ناشي از حوادث كه به او يا پدر يا مادر يا همسر و يا فرزندان او وارد آمده باشد.
۳- بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر و فرزندان
۴- فوت همسر يا اقرباي نسبي و سببي تا طبقه سوم.
۵- دارا شدن فرزند
۶- ازدواج او و فرزندانش
۷- احضار مستخدم توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت و انجام تحقيقات ( تشخيص صحت و سقم جهات ادعايي مستخدم به عهده رئيس اداره است. و در صورت تأييد صحت ادعا ، غيبت مستخدم بر حسب علت جزو مرخصي استحقاقي و يا استعلاجي وي محسوب و حكم لازم در اين مورد صادر خواهد شد.