سخت افزار و پشتیبانی

بخش سخت افزار و پشتیبانی جهت انجام امور:1- نظارت بر عملکرد سامانه های سخت افزاری مورد استفاده بخش های مختلف و توانمند سازی کاربران در استفاده بهینه از سیستم ها

2- مشاوره تهیه تجهیزات و قطعات سخت افزاری مورد نیاز بخش های مختلف

3- تهیه راهنماهای ادوات سخت افزاری

4- پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه و رفع عیب سیستم های رایانه ای و تجهیزات جانبی

5- ارایه لیست تجهیزات مورد نیاز برای سیستم های رایانه ای

6- بررسی وضعیت موجود سخت افزار

7- شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات

8- همکاری با دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای خرید و پشتیبانی سخت افزار و نظارت بر حسن اجرای  قراردادهای خرید سخت افزار موردنیاز.

9- پشتیبانی سخت افزاری سیستم های دانشگاه

10- راه اندازی سرویسهای شبکه برای کاربران (اینترنت، به اشتراک گذاری فایلها ،پست الکترونیک، ...).


 

تقویم