نرم افزار
 
بخش نرم افزار جهت انجام امور:

1-  پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم

2- مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانيزه كردن فرايند ها

3- هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها

4-  نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان(Backup data)از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها

5- مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري

6-  نصب و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی و کاربردی برای واحدها

تقویم