تماس با ما

***کارکنان جذب، توسعه و فنآوری***


اشخاص

سمت

کد داخلی

شماره تماس مؤسسه

آقای مجتبی اسماعیلی

کارشناس انفورماتیک

106

044-32377781-3

آقای دکتر صادق محمدی خواه

معاونت اداره جذب و توسعه

18

044-32259590-1

آقای حسین گلصنملو
کارشناس جذب و توسعه
-
  32254408

 

 


 

تقویم