علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اعلانات آموزشی

امتحان درس آزمایشگاه درس گیاه شناسی ۲ استاد مرادبیگی روز پنج شنبه ۹۷/۰۳/۱۷ راس ساعت ۱۱ در آزمایشگاه ۱۱۵ برگزار خواهد شد

حضور تمامی دانشجویان کلاس الزامیسترشته تحصیلی

لیست دروس

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 941

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 931

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی951 و 952

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
رشته تحصیلی

چارت دروس

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای بعد 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای قبل 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای بعد 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای قبل 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 951

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 941               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 931               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961             

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 951             رشته تحصیلی

چارت دروس

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد
جنگلداری مقطع کارشناسی ارشد
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای بعد از 96   
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای قبل از 96   
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته

تقویم