علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اعلانات آموزشی

قابل توجه دانشجویان رشته گیاهپزشکی و صنایع غذایی

برنامه کلاس جبرانی درس زیست شناسی سلولی و مولکولی بدین ترتیب می باشد:

1-روز یکشنبه مورخ 97/02/09 ساعت 19-17:30 در محل کلاس 324 (واقع در دانشکده انسانی(

2-روز یکشنبه مورخ 97/02/23 ساعت 19-17:30 در محل کلاس 324 (واقع در دانشکده انسانی(رشته تحصیلی

لیست دروس

برنامه هفتگی

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 941

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 931

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی951 و 952

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

 برنامه هفتگی

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 951

 

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961               

 

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951               

 

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 941               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 931               

 

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961             

 

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 951             

 
تقویم