علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان

کلیه کلاس های زبان خانم اسدی روزهای 26 مهر و 6 آبان ماه تشکیل نخواهد شد.

����کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.


قابل توجه دانشجویان صنایع غذایی

برنامه کلاس صنایع تخمیری خانم یوسفی در همان وقت قبلی  و بدون تغییر در روز یکشنبه ساعت 11:15-9:45 کلاس 321 برگزار حواهد شد.


قابل توجه دانشجویان صنایع غذایی

برنامه کلاس شیمی مواد غذایی1 خانم غیبی به روز دوشنبه ساعت 15:30-14 کلاس 322 تغییر یافته است


قابل توجه دانشجویان گیاه پزشکی

کلاس درس بیماری های مهم درختان میوه خانم دنیادوست مورخه 98/07/23 ساعت 17:15-15:45 تشکیل نخواهد شد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 


قابل توجه دانشجویان

کلیه کلاس های آقای کاظم حسینی فر این هفته تشکیل نخواهد شد.

����کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.


قابل توجه دانشجویان

کلیه کلاس های آقای شکوهی این هفته تشکیل نخواهد شد.

����کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.


قابل توجه دانشجویان

کلاس های آقای باجلانی در هفته جاری برگزار نخواهد شد. قابل توجه دانشجویان

کلیه کلاس های حاج آقا قبله ای این هفته تشکیل نخواهد شد.

����کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.کلیه کلاس های آقای مهندس حسن بگلو در طول هفته جاری تشکیل نخواهد شد .


تقویم