علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان

کلیه کلاس های زبان خانم اسدی روزهای 26 مهر و 6 آبان ماه تشکیل نخواهد شد.

����کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.اطلاعیه

کلاس اجرای احکام و اسناد دکتر عمرانی روز پنج شنبه 25 مهرماه تشکیل نخواهد شد.قابل توجه دانشجویان

کلیه کلاس های آقای کاظم حسینی فر این هفته تشکیل نخواهد شد.

����کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.


قابل توجه دانشجویان

کلیه کلاس های آقای شکوهی این هفته تشکیل نخواهد شد.

����کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.


قابل توجه دانشجویان

کلاس های آقای باجلانی در هفته جاری برگزار نخواهد شد. قابل توجه دانشجویان

کلیه کلاس های حاج آقا قبله ای این هفته تشکیل نخواهد شد.

����کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.کلیه کلاس های آقای مهندس حسن بگلو در طول هفته جاری تشکیل نخواهد شد .


تقویم