علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اطلاعیه های آموزشی

منابع امتحان پایان ترم دروس خانم وحیدی:

 

اخلاق کاربردی: امتحان پایان ترم از فصل های اول، چهارم، پنجم و ششم

بقیه فصل ها حذف

متون اسلامی: امتحان پایان ترم از بخش مقدمه و بخش های اول و سوم و هفتم خواهد بود و بقیه بخش ها حذف

معارف اسلامی ۲: امتحان پایان ترم فصل پنجم و بخشی از فصل دوم حذف می باشد بقیه کتاب مطالعه شود

تقویم