علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان

کلیه کلاس های خانم واعظ موسوی امروز یکشنبه مورخه 1398/05/20 تشکیل نخواهد شد.

کلاس های جبرانی:

دوشنبه مورخه 98/05/28 ساعت 9:45 تا 11:15 و 11:30 تا 13


قابل توجه دانشجویان

کلاس جبرانی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام خانم کواکبی

روز سه شنبه مورخه 98/05/22 از ساعت 9:45 تا 11:15

کلاس 122


تقویم