دوشنبه ٠٨ آذر ١٤٠٠

لیست دروس ارائه شده در ترم 992


 

 

نام گروه
دانلود فایل
 برق - مهندسی پزشکی
 
 حسابداری  
 فقه و حقوق  
 روانشناسی - علوم تربیتی - مدیریت آموزشی
 
 عمران و نقشه برداری
 
 کامپیوتر  
علوم و صنایع غذایی - گیاهپزشکی - میکروبیولوژی
 
 مدیریت و امور مالی
 
 معماری