علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
چارت دروس رشته ها

رشته تحصیلی

لیست دروس

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

زیست شناسی سلولی مولکولی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

بهداشت مواد غذایی با منشا دامی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

میکروبیولوژی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 98

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 98

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 95

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 98

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.pngرشته تحصیلی

چارت دروس

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای بعد 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای قبل 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای بعد 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای قبل 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

گروه آموزشی
طرح درسی
علوم و صنایع غذایی و بهداشت مواد غذایی
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 98

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 98               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 97               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 95               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 98

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 97

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 962

گیاهان دارویی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 97             رشته تحصیلی

چارت دروس

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد
جنگلداری مقطع کارشناسی ارشد
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای بعد از 96   
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای قبل از 96   
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته

گروه آموزشی

طرح درسی

 گیاهپزشکی و فرآورده های گیاهی

تقویم