علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
چارت دروس رشته ها

رشته تحصیلی

لیست دروس

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

بهداشت مواد غذایی با منشا دامی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 95

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 94

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 972

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.pngرشته تحصیلی

چارت دروس

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای بعد 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای قبل 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای بعد 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای قبل 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

گروه آموزشی
طرح درسی
علوم و صنایع غذایی و بهداشت مواد غذایی
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 941               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971             

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961             

گیاهان دارویی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971             رشته تحصیلی

چارت دروس

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد
جنگلداری مقطع کارشناسی ارشد
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای بعد از 96   
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای قبل از 96   
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته

گروه آموزشی

طرح درسی

 گیاهپزشکی و فرآورده های گیاهی

تقویم