علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
چارت دروس رشته ها

رشته تحصیلی

لیست دروس

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

زیست شناسی سلولی مولکولی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

میکروبیولوژی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 98

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 98

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 95

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 982

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.pngرشته تحصیلی

چارت دروس

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای بعد 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای قبل 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای بعد 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای قبل 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

گروه آموزشی
طرح درسی
علوم و صنایع غذایی و بهداشت مواد غذایی
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 981

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 981               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 982

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 981

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971

گیاهان دارویی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 982             

گیاهان دارویی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 981

گیاهان دارویی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 97رشته تحصیلی

چارت دروس

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد
جنگلداری مقطع کارشناسی ارشد
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای بعد از 96   
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای قبل از 96   
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته
گیاهان دارویی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودیهای بعد از 97   


تقویم