علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اعلانات آموزشی

کلاس جبرانی درس دانش خانواده و جمعیت خانم نجاتی گروه 3 روز چهارشنبه ساعت: 15:30-14:00   کلاس  113


قابل توجه دانشجویان رشته های گیاهپزشکی و بیماری شناسی

به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای تئوری و عملی خانم مهندس روزیتا صمدی این هفته برگزار نخواهد شد. زمان  و  مکان کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.


اطلاعیه کلاس های جبرانی درس ویروس ها و پروکاریوت ها 

کلاس جبرانی درس ویروس ها و پروکاریوت ها  روز دوشنبه مورخ 97/8/21 ساعت: 09:30-08:00 کلاس 112


 اطلاعیه کلاس های جبرانی درس ادبیات فارسی


کلاس جبرانی درس ادبیات فارسی استاد خانم کاظم زاده روز دوشنبه مورخ 97/8/28 ساعت: 09:30-08:00 کلاس 112


کلاس های جبرانی  خانم کوثر وحیدی

دروس:

معارف اسلامی 2  گروه: 1     روز: دوشنبه       مورخ: 97/8/21    ساعت : 13-11:30     کلاس 311

 معارف اسلامی 2     گروه 3   روز پنج شنبه      مورخ 97/8/24    ساعت: 13-11:30     کلاس 111

 متون اسلامی     گروه 1    روز : پنج شنبه   مورخ : 97/8/24      ساعت : 09:45-08:00  کلاس113

 متون اسلامی   گروه 3    روز : پنج شنبه   مورخ : 97/8/24      ساعت  :11:30-09:45  کلاس 111


کلاس های جبرانی خانم اسکندریان

درس: طراحی الگوریتم روز یکشنبه مورخ: 97/8/27  ساعت :13-10:30 کلاس 124 و 112

درس : زبان ماشین واسمبلی  روز یکشنبه مورخ 97/8/27 ساعت: 15:30-14 کلاس 122


قابل توجه دانشجویان محترم 

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم شکری روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 ساعت 11:15-09:45 در کلاس 111 برگزار خواهد شد.



 

 

رشته تحصیلی

لیست دروس

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 951

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 941

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 952

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png




رشته تحصیلی

چارت دروس

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای بعد 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای قبل 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای بعد 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای قبل 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 941               

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971             

گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961             



رشته تحصیلی

چارت دروس

گیاهپزشکی-بیماری شناسی مقطع کارشناسی ارشد
جنگلداری مقطع کارشناسی ارشد
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای بعد از 96   
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودیهای قبل از 96   
گیاهپزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته

تقویم