علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
چارت دروس رشته ها

رشته تحصیلی

 

لیست دروس

 

حسابداری مقطع کارشناسی ارشد ورودی981    

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 972           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 981           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کاردانی ورودی 982           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کاردانی ورودی 981           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کاردانی ورودی 971           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی

چارت دروس

حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96    به بعد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته قبل ورودی 96         

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کاردانی

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


گروه آموزشی
طرح درسی
گروه حسابداری http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 981        

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971        

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961 
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی951 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 981 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 982

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 981
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 972
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

امور اداری مقطع کاردانی ورودی 981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

امور اداری مقطع کاردانی ورودی 972
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
امور اداری مقطع کاردانی ورودی 971
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی چارت دروس رشته ها
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
امور اداری مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی

لیست دروس

روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 98

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 972 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 962 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 952 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی981 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی971 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی972 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی96 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

چارت ترمی

چارت 8 ترمی کارشناسی پیوسته روانشناسی

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

چارت 8 ترمی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد ورودی 981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

علوم قضایی مقطع کاردانی ورودی 981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.pngرشته تحصیلی

چارت دروس

فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


تقویم