علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
چارت دروس رشته ها

رشته تحصیلی

لیست دروس

الکتروتکنیک برق صنعتی مقطع کاردانی ورودی 981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

الکتروتکنیک برق صنعتی مقطع کاردانی ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 981,982 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971,972 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت درسی
الکتروتکنیک برق صنعتی مقطع کاردانی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
الکترونیک- الکترونیک عمومی مقطع کاردانی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

گروه آموزشی
طرح درسی
گروه برق قدرت و مهندسی پزشکی
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی

لیست دروس

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی ورودی 98

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مکانیک خودرو مقطع کاردانی ورودی 98

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مکانیک خودرو مقطع کاردانی ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته ورودی98

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته ورودی97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته ورودی96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی98

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 98

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت دروس
ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مکانیک خودرو مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
نقشه برداری مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

گروه آموزشی
طرح درسی
 گروه عمران و شهرسازی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 981   

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 972
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 962      

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 981       

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 972        http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971        http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کاردانی پیوسته ورودی 981            

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کاردانی پیوسته ورودی 971 

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی

 چارت دروس

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های قبل 96
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های بعد96
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
نقشه کشی معماری مقطع کاردانی پیوسته
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

گروه آموزشی طرح درسی
گروه معماری و شهر سازی
 

رشته تحصیلی

لیست دروس

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی ورودی 981

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 981      

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971      

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 981      

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971      

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد ورودی 981
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت دروس
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی کامپیوتر- مقطع کارشناسی پیوسته
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

گروه آموزشی

طرح درسی

گروه کامپیوتر
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

تقویم