علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اعلانات آموزشی

کلاس جبرانی درس دانش خانواده و جمعیت خانم نجاتی گروه 3 روز چهارشنبه ساعت: 15:30-14:00   کلاس  113


کلاس جبرانی درس ادبیات فارسی

کلاس جبرانی درس ادبیات فارسی استاد خانم کاظم زاده روز دوشنبه مورخ 97/8/28 ساعت: 09:30-08:00 کلاس 112


قابل توجه دانشجویان معماری

*کلاس جبرانی درس آشنایی با معماری اسلامی 2 به تدریس خانم مهندس خوش وقتی روز چهارشنبه مورخ 97/9/14 ساعت 11:30 تا 13 در کلاس 211 برگزار خواهد شد.

* امتحان میانترم درس آشنایی با معماری اسلامی 2 به تدریس خانم مهندس خوش وقتی روز یکشنبه مورخ 97/8/27 ساعت 11:30 تا 13 در کلاس222 برگزار خواهد شد.

 *امتحان میانترم درس آشنایی با معماری اسلامی 1 به تدریس خانم مهندس خوش وقتی روز یکشنبه مورخ 97/9/11 ساعت 16:30 تا 17:30 در  آتلیه 223 برگزار خواهد شد.


کلاس های جبرانی  خانم کوثر وحیدی

دروس:

معارف اسلامی 2  گروه: 1     روز: دوشنبه       مورخ: 97/8/21    ساعت : 13-11:30     کلاس 311

 معارف اسلامی 2     گروه 3   روز پنج شنبه      مورخ 97/8/24    ساعت: 13-11:30     کلاس 111

 متون اسلامی     گروه 1    روز : پنج شنبه   مورخ : 97/8/24      ساعت : 09:45-08:00  کلاس113

 متون اسلامی   گروه 3    روز : پنج شنبه   مورخ : 97/8/24      ساعت  :11:30-09:45  کلاس 111


کلاس های جبرانی خانم اسکندریان

درس: طراحی الگوریتم روز یکشنبه مورخ: 97/8/27  ساعت :13-10:30 کلاس 124 و 112

درس : زبان ماشین واسمبلی  روز یکشنبه مورخ 97/8/27 ساعت: 15:30-14 کلاس 122


قابل توجه دانشجویان محترم 

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم شکری روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 ساعت 11:15-09:45 در کلاس 111 برگزار خواهد شد. 

 

رشته تحصیلی

لیست دروس

الکترونیک عمومی مقطع کاردانی ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

الکترونیک عمومی مقطع کاردانی ورودی  962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

الکترونیک عمومی مقطع کاردانی ورودی961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق صنعتی مقطع کاردانی ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق صنعتی مقطع کاردانی ورودی 962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق صنعتی مقطع کاردانی ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت درسی
الکتروتکنیک برق صنعتی مقطع کاردانی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
الکترونیک- الکترونیک عمومی مقطع کاردانی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.pngرشته تحصیلی

لیست دروس

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مکانیک خودرو مقطع کاردانی ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مکانیک خودرو مقطع کاردانی ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کاردانی ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کاردانی ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته ورودی97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته ورودی96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت دروس
ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مکانیک خودرو مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
نقشه برداری مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971   

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 962
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951         گروه الف

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951         گروه ب

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 942

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 941

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971       

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 962        http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961        http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 952       

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کاردانی پیوسته ورودی 971            

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کاردانی پیوسته ورودی 961 

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کاردانی پیوسته ورودی 952  http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی

 چارت دروس

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های قبل 96
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های بعد96
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
نقشه کشی معماری مقطع کاردانی پیوسته
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961      

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت دروس
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

تقویم