علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
مدیر امور مالی

شاهین شیرینی

مدیر امورمالی


متولد: 1366 شهرستان ماکو

سمت: مدیر امور مالی

  سوابق تحصیلی:

کارشناسی: حسابداری از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه در سال1388

کارشناسی ارشد: حسابداری از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه در سال 1391

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام با تاثیر متغیر میانجی نااطمینانی اطلاعات (بررسی نااطمینانی اطلاعات برای اولین بار در ایران انجام پذیرفت) با نمره 18.80

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.

تقویم