علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
مسئول آموزش دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

خانم فهیمه بشیری شندی

مسئول آموزش دانشکده اقتصاد و علوم انسانی


سمت: مسئول آموزش دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

  سوابق تحصیلی:

  • کاردانی: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار از دانشکده الزهرا ارومیه
  • کاارشناسی: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار از دانشگاه علم و قن ارومیه

سمت: f.bashiri@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.
تقویم