علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تقویم