حسابداری
رشته تحصیلی

چارت دروس

حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96    به بعد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته قبل ورودی 96         

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کاردانی

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


گروه آموزشی
طرح درسی
گروه حسابداری http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
تقویم