مدیریت و امور مالی

رشته تحصیلی چارت دروس رشته ها
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
امور اداری مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی پیوسته
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی مالی و مدیریت ریسک مقطع کارشناسی ارشد http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
تقویم