معماری و شهرسازی


 


رشته تحصیلی

 چارت دروس

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های قبل 96
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های بعد96
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
نقشه کشی معماری مقطع کاردانی پیوسته
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد (ورودی های 1401 و بعد از آن)
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته (ورودی های 1401 و بعد از آن)
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته (ورودی های 1402 و بعد از آن)
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


گروه آموزشی طرح درسی
گروه معماری و شهر سازی