معرفی

کمیسیون بررسی موارد خاص: در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تشکیل می گردد تا با رعایت مفا د آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید.

تعريف موارد خاص: موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطراتفاقات رخ داده در دوره تحصيلي خارج از اراده دانشجو بوده و سبب بروز مشكلات تحصيلي گرديده كه با مقررات و آيين نامه هاي آموزشي موجود قابل رفع نمي باشد. و رسيدگي به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیقتر و همه جانبه نیاز داشته باشد .

نحوه ارجاع پرونده ها به كميسيون دانشگاه :


کمیسیون وضعیت تحصیلی و درخواستهائی که به یکی از دو طریق زیر ارجاع گردد را مورد رسیدگی قرار می دهد:
  • مواردی که پس از طرح در شوراي آموزشی یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با امضاء معاون آموزشی به کمیسیون ارجاع شود
  • تقاضای دانشجویانی که به تشخیص رئیس دانشگاه، معاون دانشجوئی و یا آموزشی به کمیسیون ارجاع گردد.

نحوه تشكيل جلسات كميسيون مواردخاص :

1- جلسات کمیسیون با حضور رئیس دانشگاه، معاونین دانشجویی، آموزشی و نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رای مثبت نصف به اضافه یک کلیه اعضاء معتبر می باشد.

تبصره: در صورت عدم امکان حضور رئیس دانشگاه جلسه با حضور نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل خواهد شد.

2- جلسات کمیسیون  در پايان هر ترم  پس از دريافت پرونده ها و در صورت ضرورت بنا به تشخیص دبیر کمیسیون بصورت فوق العاده تشکیل می شود.

3- دبیر کمیسیون پس از بررسی مقدماتی سوابق امر، موارد را جهت رسیدگی در کمیسیون مطرح می نماید.

4- صورت جلسات کمیسیون با شرح وضعیت تحصیلی دانشجویان و دلایل خاص بودن آنها پس از امضاء کلیه اعضاء حاضر در جلسه جهت تائید رئیس دانشگاه ارسال می گردد.

5- آراء صادره پس از امضاء رئیس دانشگاه و ابلاغ به معاون آموزشی لازم الاجراست.

تقویم