تركيب اعضاء
 تركيب اعضاء:

1-     دکتر حجت قلی زاده .................................  سرپرست دانشگاه و كميسيون موارد خاص

2-    مهندس یعقوب قیاسی.............................. معاون دانشجويي و دبير كميسيون موارد خاص

3-    دکتر صادق محمدی خواه  ..................................... معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي

4-    مهندس  شاهین شیرینی...................................  عضو كميسيون

5-    مهندس حیدر عدل دوست..............................  عضو كميسيون                

6-    مهندس پیمان حسینی فر................................  عضو كميسيون


تقویم