علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
هیأت مؤسس

اعضاء هیئت مؤسس
 
 
1 پروفسور رسول پیرمحمدی عضو هیأت مؤسس
2 پروفسور علی احسانی عضو هیأت مؤسس
3 دکتر سعید مشکینی عضو هیأت مؤسس
4 دکتر محمدحسن جوادی عضو هیأت مؤسس
5 دکتر لطفعلی ناصری عضو هیأت مؤسس
6 پروفسور صمد زارع عضو هیأت مؤسس
7     
حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی عضو هیأت مؤسس
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
تقویم