علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
هیأت امناء

وظايف و اختيارات هيأت امناء

 • تصويب آيين‌نامه داخلی
 • تصويب سازمان اداری دانشگاه بر اساس ضوابطی كه به پيشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسيد
 • بررسی و تصويب بودجه دانشگاه كه از طرف رييس دانشگاه پيشنهاد می شود
 • تصويب بودجه تفصيلی دانشگاه 
 • تصويب حساب ها و ترازنامه دانشگاه 
 • تصويب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن 
 • تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي دانشگاه 
 • كوشش برای جلب كمك های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهيزاتی، ساختمانی با رعايت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • تصويب آيين‌نامه‌های مالی ومعاملاتی كه برحسب مورد پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد
 • پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌های اعضاي هيأت علمی و غیرهيأت علمی كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه‌های‌ فرهنگ و آموزش عالی و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قابل اجرا می‌باشد
 • تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه، حق التأليف و نظاير آن
 • بررسی گزارش دانشگاه كه از طرف رييس دانشگاه ارائه می شود
 • تصويب مقررات استخدامی اعضای هيأت علمی دانشگاه كه به منظور هماهنگی پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود و ... .

اعضاء هیأت امناء موسسه آموزش عالی آفاق به شرح ذیل می باشد:

 • دکتر احمد علیجانپور )نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری(
 • پروفسور فرامرز فتح نژاد )نماینده استانداری(
 • حجت الاسلام و المسلمین صفدر محمدی )ریئس هیأت امناء(
 • دکتر حجت قلی زاده (دبیر هیأت امناء)
 • دکتر رسول پیرمحمدی )عضو هیأت امناء(
 • دکتر لطفعلی ناصری )عضو هیأت امناء(
 • دکتر علی احسانی )عضو هیأت امناء(
 • دکتر مرتضی قدیم زاده )عضو هیأت امناء(
 • پروفسور داریوش نظرپور )عضو هیأت امناء(
 • دکتر حسن حیدری )عضو هیأت امناء(

 

تقویم