مسئول دفتر ریاست

 

 

خانم پرستو خرازی

مسئول دفتر ریاست مؤسسه آموزش عالی آفاق


سمت: مسئول دفتر ریاستی مؤسسه آموزش عالی آفاق

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: فیزیک کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

سوابق کاری:  

 • از سال  1385-1387بعنوان مسئول کنترل کیفیت در شرکت صنایع شیشه عایق بلوری
 • از سال 1393-1388 بعنوان کارشناس آموزش در دانشکده کشاورزی و بخش فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی آفاق
 • از سال 94-1393 بعنوان کارشناس امور اداری مؤسسه آموزش عالی آفاق
 • از سال 97-1395 بعنوان کارشناس مسئول دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 • از سال تاکنون-1398 بعنوان کارشناس دبیرخانه و روابط عمومی

وظايف و اختیارات:

 

 الف) اداره کارگزینی و رفاه

 • انجام امورات مربوط به اداره امور استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقاء، مأموریت، مرخصی، کارکنان
 • تهیه و تنظیم آیین نامه­های لازم در خصوص حضور و غیاب، حق مسئولیتها، صدور ابلاغها، تشویق و تنبیه و... و ارائه به مدیریت متبوع.
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه­های استخدامی کارکنان و تهیه آمار پرسنلی.
 • بررسی و مطالعه و شناسایی کمبود و مازاد نیروی انسانی دانشگاه و ارائه راهکارهای مطلوب و مناسب به مدیریت متبوع و جذب نیروهای مورد نیاز .
 • نظارت و کنترل کیفیت مربوط به حضور و غیاب و اضافه کاری ماهیانه کارکنان .
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
 • صدور احکام حقوقی مربوط به کارکنان ، انجام کار معین و انعقاد قرارداد.
 • نظارت و اجرای امور مربوط به بیمه­های قانونی کارکنان
 • برگزاری و تهیه مقدمات لازم جهت آزمونهای استخدامی دانشگاه و برگزاری مصاحبه­های علمی و تخصصی.
 • مسئول امور حضور و غیاب کارکنان و مدیران مؤسسه
 • مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان.
 • دريافت اطلاعات و مدارك كاركنان و بايگاني دستي و الكترونيكي آنها.

ب) اداره دبيرخانه مركزي دانشگاه

 • نظارت بر امور كليه پرسنل اداره دبيرخانه مركزي دانشگاهنظارت بر نظام مكاتبات ( ثبت ، توزيع نامه های وارده و صادره و پي گيري سوابق نامه ها)نظارت بر بايگاني و سوابق مكاتبات اداري و پرسنلي كاركناننظارت بر تايپ نامه هانظارت به جمع آوري و ارسال روزانه مراسلات داخل و خارج از دانشگاهتنظيم صورتجلسه و ابلاغ به بخشهای مربوطهتوزيع دستورالعمل ها و بخشنامه ها ودعوتنامه ها بين واحدهادريافت و ارسال بسته هاي پستي از اداره پست و توزيع آنانجام ساير امور محوله از طرف مديريت محترم امور اداري دانشگاه.