علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
تماس با ما

***کارکنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی***

اشخاص

سمت

کد داخلی

شماره تماس مؤسسه

خانم پرستو خرازی

مسئول آموزش دانشکده کشاورزی

102

 

 

 

044-32377781-3

خانم سمیه عبدی

کارشناس دانشجویی و فرهنگی

103


کارشناس کتابخانه

104،105

آقای مجتبی اسماعیلی

کارشناس انفورماتیک

106

آقای جعفر فرضی

کارشناس مسئول آزمایشگاهها و مدیر سیستم سماء

107

آقای صداقت لطفی

مسئول ساختمان

108

مدیران گروه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

109

 

تقویم