تماس با ما

***کارکنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی***

اشخاص

سمت

کد داخلی

شماره تماس مؤسسه

 آقای مهدی آقالاری
مسئول آموزش رشته های علوم صنایع غدایی و گیاهپزشکی
 102 044-32377781-3
 آقای پیمان حسینی فر
مسئول آموزش رشته های کامپیوتر 102 044-32377781-3
مدیران گروه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

109 044-32377781-3

 

تقویم