علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
تماس با ما

***کارکنان دانشکده اقتصاد و علوم انسانی***

 

اشخاص

سمت

کد داخلی

شماره تماس مؤسسه

خانم فهیمه بشیری

مسئول آموزش دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

-

 

044-32222020

آقای رضا طالب پور

مسئول ساختمان

-

مدیران گروه دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

-

بسیج دانشجویی

-

044-32255052

 

تقویم