تماس با ما

***کارکنان دانشکده اقتصاد و علوم انسانی***

اشخاص

سمت

کد داخلی

شماره تماس مؤسسه

آقای مهدی آقالاری

مسئول آموزش دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

102

 

 

 

044-32377781-3

خانم سمیه عبدی

کارشناس دانشجویی و فرهنگی

103

-

کارشناس کتابخانه

104،105

آقای مجتبی اسماعیلی

کارشناس انفورماتیک

106

آقای جعفر فرضی

کارشناس مسئول آزمایشگاهها و مدیر سیستم سماء

107

آقای وحید الماسی

مسئول ساختمان

108

مدیران گروه دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

109

 


تقویم