علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
تماس با ما

***کارکنان دانشکده اقتصاد و علوم انسانی***

اشخاص

سمت

کد داخلی

شماره تماس مؤسسه

خانم فهیمه بشیری

مسئول آموزش دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

-

044-32222020

آقای رضا طالب پور

مسئول ساختمان

-

044-32222020

مدیران گروه دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

-

044-32222020

بسیج دانشجویی

-

044-32255052
تقویم