علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
گروه علوم تربیتی و روانشناسی

**معرفی رشته روانشناسی**

تعریف و هدف:

روانشناسی علمی است به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل رفتارها و فرایندهای ذهنی انسان به عنوان مخلوقی الهی در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی با استفاده از منابع و روش های تجربی، عقلی و وحیانی می پردازد.

هدف کلی:

هدف از این دوره، یادگیری مبانی و مفاهیم روانشناسی در حوزه های مختلف اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی، روش شناختی، شخصیت، شناختی و فیزیولوژیک با توجه به فرهنگ بومی و دینی کشور به منظور توانمندسازی دانشجو در جنبه های دانشی، بینشی و توانشی و کاربرد آنها در زندگی فردی و اجتماعی است.

اهداف جزئی:

فراگیری مفاهیم و مبانی اساسی روانشناسی در حوزه های مختلف از جمله اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی، روش شناختی، شخصیت، شناختی و فیزیولوژیک

آشنایی با نظریه های و رویکردهای متفاوت در روانشناسی و مقایسه آنها با یکدیگر

آشنایی با رشته ها، گرایش ها و زمینه های مختلف علوم روان شناختی و حرفه های مربوطه

آشنایی دانشجویان با آموزه های اسلامی و فرهنگ بومی در حوزه روانشناسی

آشنایی و کسب مهارت در به کارگیری آزمون های روان شناختی

آشنایی و کسب مهارت برای مداخله در کاهش آسیب های روانی، اجتماعی و اخلاقی و ... .

تقویم