علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
تقویم