علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
تماس با ما

***کارکنان دانشکده فنی و مهندسی***

اشخاص

سمت

کد داخلی

شماره تماس مؤسسه

آقای پیمان حسینی فر

مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی

-

044-33369687

044-33369686

آقای یعقوب قیاسی

کارشناس فرهنگی و دانشجویی

-

آقای وحید الماسی

مسئول ساختمان

-

تقویم