علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اعلانات آموزشی

رشته تحصیلی

لیست دروس

حسابداری مقطع کارشناسی ارشد ورودی961    

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 951          

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961             

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی951             

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی941

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کاردانی ورودی 961                          

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کاردانی ورودی 951                       

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت دروس رشته ها
حسابداری مقطع کارشناسی ارشد http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96 به بعد
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته قبل ورودی 96 
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961        

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951 
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی962 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 962  

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 952 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 951 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

امور اداری مقطع کاردانی ورودی 962                               

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

امور اداری مقطع کاردانی ورودی 961                               

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

امور اداری مقطع کاردانی ورودی 952       
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
امور اداری مقطع کاردانی ورودی 951       
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی چارت دروس رشته ها
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
امور اداری مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی

لیست دروس

روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

چارت ترمی

چارت 8 ترمی کارشناسی پیوسته روانشناسی

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

چارت 8 ترمی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد ورودی 951

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.pngرشته تحصیلی

چارت دروس

فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


تقویم