علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اعلانات آموزشی

رشته تحصیلی

لیست دروس

حسابداری مقطع کارشناسی ارشد ورودی971    

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ارشد ورودی961     http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961          

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971             

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی961             

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی951

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی941

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کاردانی ورودی 971                          

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کاردانی ورودی 971                       

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت دروس رشته ها
حسابداری مقطع کارشناسی ارشد http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96 به بعد
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته قبل ورودی 96 
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971        

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 962 
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی951 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 962 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971  

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 962
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 952 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

امور اداری مقطع کاردانی ورودی 971                               

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

امور اداری مقطع کاردانی ورودی 962                               

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

امور اداری مقطع کاردانی ورودی 961       
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
امور اداری مقطع کاردانی ورودی 952       
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی چارت دروس رشته ها
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
امور اداری مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی

لیست دروس

روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 962 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی971 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

چارت ترمی

چارت 8 ترمی کارشناسی پیوسته روانشناسی

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

چارت 8 ترمی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.pngرشته تحصیلی

چارت دروس

فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


تقویم