علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اعلانات آموزشی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد فقه و حقوق

کلاس های (فقه استدلالی، قواعد فقه) دکتر  محمدحسن جوادی روز پنج شنبه 24 آبان  تشکیل نخواهد شد. 

 


کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی خانم نجاتی روز پنج شنبه تاریخ: 97/9/1 ساعت: 19-17:30   کلاس 113

کلاس جبرانی درس دانش خانواده و جمعیت خانم نجاتی گروه 3 روز چهارشنبه ساعت: 15:30-14:00   کلاس  113


کلاس جبرانی درس ادبیات فارسی

کلاس جبرانی درس ادبیات فارسی استاد خانم کاظم زاده روز دوشنبه مورخ 97/8/28 ساعت: 09:30-08:00 کلاس 112

 

قابل توجه دانشجویان روانشناسی

 کلاس جبرانی درس احساس و ادراک خانم حسن پور روزهای یکشنبه مورخ  97/08/27 و  97/09/11 در کلاس 321 برگزار خواهد شد.


قابل توجه دانشجویان گرامی

کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی خانم نجاتی روز پنج شنبه مورخ: 97/8/24 در کلاس 113 برگزار خواهد شد


کلاس های جبرانی  خانم کوثر وحیدی

دروس:

معارف اسلامی 2  گروه: 1     روز: دوشنبه       مورخ: 97/8/21    ساعت : 13-11:30     کلاس 311

 معارف اسلامی 2     گروه 3   روز پنج شنبه      مورخ 97/8/24    ساعت: 13-11:30     کلاس 111

 متون اسلامی     گروه 1    روز : پنج شنبه   مورخ : 97/8/24      ساعت : 09:45-08:00  کلاس113

 متون اسلامی   گروه 3    روز : پنج شنبه   مورخ : 97/8/24      ساعت  :11:30-09:45  کلاس 111 

 

 

 

رشته تحصیلی

لیست دروس

حسابداری مقطع کارشناسی ارشد ورودی971    

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ارشد ورودی961     http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971           

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961          

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971             

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی961             

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی951

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی941

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کاردانی ورودی 971                          

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حسابداری مقطع کاردانی ورودی 971                       

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت دروس رشته ها
حسابداری مقطع کارشناسی ارشد http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96 به بعد
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته قبل ورودی 96 
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
حسابداری مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971        

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 962 
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی951 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 962 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971  

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 962
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 952 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

امور اداری مقطع کاردانی ورودی 971                               

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

امور اداری مقطع کاردانی ورودی 962                               

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

امور اداری مقطع کاردانی ورودی 961       
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
امور اداری مقطع کاردانی ورودی 952       
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی چارت دروس رشته ها
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
امور اداری مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی

لیست دروس

روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 962 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی971 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

چارت ترمی

چارت 8 ترمی کارشناسی پیوسته روانشناسی

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

چارت 8 ترمی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.pngرشته تحصیلی

چارت دروس

فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


تقویم