علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اعلانات آموزشی

رشته تحصیلی

لیست دروس

برنامه هفتگی

الکترونیک عمومی مقطع کاردانی ورودی96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

الکترونیک عمومی مقطع کاردانی ورودی 95

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق صنعتی مقطع کاردانی ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق صنعتی مقطع کاردانی ورودی 95

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 95

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

برنامه هفتگی

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی ورودی 95

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مکانیک خودرو مقطع کاردانی ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مکانیک خودرو مقطع کاردانی ورودی 95

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کاردانی ورودی 95

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته ورودی96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 95

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 95

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

برنامه هفتگی

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961   

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 941

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 931         

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961       

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 951       

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کاردانی پیوسته ورودی 961            

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کاردانی پیوسته ورودی 951 

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 951

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

برنامه هفتگی

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی ورودی 951

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961      

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 951      

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد ورودی 951
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
تقویم