علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
اعلانات آموزشی

قابل توجه دانشجویان محترم معماری


کلیه کلاس های درس استاد بحرینی روز دوشنبه مورخ 97/7/30 برگزار نخواهد شد.
زمان و مکان کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 


قابل توجه دانشجویان الکتروتکنیک-برق صنعتی


کلاس جبرانی درس الکترونیک صنعتی دکتر حسن بابایی روز سه شنبه مورخ 97/8/1 از ساعت 14 تا 15.30 در کلاس 211 برگزار خواهد شد.

 


 

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاس های خانم وحیدی روز سه شنبه مورخ  1397/08/01 و  روز دو شنبه مورخ  1397/08/07 تشکیل نخواهد شد.

زمان و مکان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.


رشته تحصیلی

لیست دروس

الکترونیک عمومی مقطع کاردانی ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

الکترونیک عمومی مقطع کاردانی ورودی  962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

الکترونیک عمومی مقطع کاردانی ورودی961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق صنعتی مقطع کاردانی ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق صنعتی مقطع کاردانی ورودی 962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق صنعتی مقطع کاردانی ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961 http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت درسی
الکتروتکنیک برق صنعتی مقطع کاردانی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
الکترونیک- الکترونیک عمومی مقطع کاردانی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.pngرشته تحصیلی

لیست دروس

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مکانیک خودرو مقطع کاردانی ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مکانیک خودرو مقطع کاردانی ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کاردانی ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کاردانی ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته ورودی97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته ورودی96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 97

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 96

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت دروس
ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مکانیک خودرو مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
نقشه برداری مقطع کاردانی http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 971   

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 962
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951         گروه الف

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 951         گروه ب

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 942

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 941

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 971       

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 962        http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961        http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 952       

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کاردانی پیوسته ورودی 971            

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کاردانی پیوسته ورودی 961 

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کاردانی پیوسته ورودی 952  http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 962

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی

 چارت دروس

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های قبل 96
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی های بعد96
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
نقشه کشی معماری مقطع کاردانی پیوسته
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

رشته تحصیلی

لیست دروس

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی ورودی 971

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی ورودی 961

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 961      

http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد ورودی 971
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد ورودی 961
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png


رشته تحصیلی چارت دروس
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد
http://afagh.ac.ir/uploads/download-icon_1379.png

تقویم