علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
ساختار سازمانی معاونت

1- مدیر آموزش

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی و جذب هیأت علمی
کارشناس ثبت نام ، نظام وظیفه و روابط عمومی آموزش
کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش
مسئول امور فارغ ­التحصیلان و صدور دانشنامه
مسئول آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول آموزش دانشکده اقتصاد و علوم انسانی
مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی
کارشناس مسئول آزمایشگاهها و مدیر سیستم سماء

2- مدیران گروه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی


گروه علوم و صنایع غذایی
گروه گیاهپزشکی و فرآورده های گیاهی

3- مدیران گروه دانشکده اقتصاد و علوم انسانی


گروه حسابداری
گروه مدیریت و امور اداری
گروه علوم تربیتی و روانشناسی
گروه معارف اسلامی
گروه فقه و حقوق

4- مدیران گروه دانشکده فنی و مهندسی


گروه برق قدرت و مهندسی پزشکی
گروه عمران و نقشه برداری
گروه معماری و شهرسازی
گروه کامپیوتر

 

تقویم