علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
شرح وظایف

وظايف و مسئوليتهاي مدير امور آموزشی:

- نظارت بر اجراي آيين نامه ها و مصوبه هاي شوراي آموزشي دانشگاه و ابلاغيه هاي كميسيون موارد خاص
- بررسي مستمر فرآيندهاي اجرايي خدمات آموزشي و پيشنهاد شيوه هاي مناسب
- تهيه و تدوين شيوه نامه ها و طرح هاي آموزشي و ارائه آن ها به شوراي آموزشي دانشگاه
- بهره گيري از شيوه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي
- نظارت بر روند فعاليت هاي طراحي و راه اندازي سيستم جامع اتوماسيون آموزشي دانشگاه
- تشكيل پرونده و ثبت نام پذيرفته شدگان مطابق با آئين نامه و شيوه نامه هاي آموزشي
- كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان
- تهيه گزارش هاي كارشناسي پرونده هاي دانشجويان
- نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي
- نظارت بر صدور انواع گواهي هاي تحصيلي براي دانش آموختگان
- نظارت بر امور نقل وانتقال دانشجويان با توجه به مقررات و ضوابط تعيين شده
- نظارت بر عملكرد فعاليت هاي آموزشي دانشجويان
- امور مربوط به دانشجويان ممتاز )استعدادهاي درخشان(
- امور مربوط به دانشجويان غيرايراني
- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح
- برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي به منظور مبادلات دانشجوئي و آموزشي
- ارائه گزارش هاي آماري و تدوين گزارش عملكرد سالانه از فعاليت هاي آموزشي دانشگاه
- ارائه مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان در زمينه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي افزايش مهارت هاي شغلي كاركنان با مشاركت دادن آنان در دوره هاي آموزش

 

 

تقویم