علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
معرفی

هادی نیکزاد

کارشناس تحصیلات تکمیلی و جذب هیأت علمی


 

متولد: 1366- نقده

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی و جذب هیأت علمی

  سوابق تحصیلی:

کارشناسی: مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی- دانشگاه تبریز (1385-1389)

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه محقق اردبیلی (1390-1392)

سوابق آموزشی:

1- تدریس در آفاق از سال 94

2- مدیر گروه علوم پایه از سال 95

 

 

تقویم